Charakterystyka zawodu operator obrabiarek skrawających »

Charakterystyka zawodu operator obrabiarek skrawających (symbol cyfrowy zawodu: 722307)

 

Operator obrabiarek skrawających to zawód przypisany do branży mechanicznej (MEC). W zawodzie tym wyodrębniono kwalifikację: MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.

 

W zakładzie Dofama Thies kształcenie w zawodzie operator obrabiarek skrawających odbywa się w branżowej szkole I stopnia BS1, nauka trwa trzy lata. Wszystkie osoby kształcące się w tym  zawodzie realizują zajęcia praktyczne w naszym zakładzie i są młodocianymi pracownikami . Przedmioty ogólnokształcące i przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane są w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego w Kamiennej Górze.

Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym  (i nie tylko) rynku pracy. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC.

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych.
Uczniowie kształcący się w tym zawodzie uczą się obsługi i nadzorowania pracy uniwersalnych, półautomatycznych i automatycznych obrabiarek skrawających, takich jak: tokarki, frezarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo/CNC).

Działalność zawodowa obejmuje między innymi:

  • przygotowywanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowywanie narzędzi do pracy),
  • ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek,
  • obsługa frezarek, tokarek i innych obrabiarek sterowanych przy pomocy komputera,
  • programowanie obrabiarek,
  • wykonywanie i czytanie rysunków technicznych,
  • ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki,
  • czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów.

Podsumowując powyższe informacje należy wskazać, iż absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
  • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,
  • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

PERSPEKTYWY ABSOLWENTÓW PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju co jest gwarancją znalezienia po ukończeniu szkoły zatrudnienia zgodnego z kierunkiem kształcenia. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem.

Nasi absolwenci otrzymują przede wszystkim propozycję pracy w naszym zakładzie Dofama Thies, mogą również pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców, itp.

Perspektywa rozwoju zawodu coraz bardziej ukierunkowuje się na skomputeryzowane wytwarzanie przedmiotu składające się z faz projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), przetwarzania projektu na plan sterowania maszyn (CAM) i CNC (właściwe wykonanie). Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą podejmować własną działalność gospodarczą.

Absolwent po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia w zawodzie operator obrabiarek skrawających,  po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.05. (Użytkowanie obrabiarek skrawających) może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik.

Warunkiem koniecznym pozyskania tego dokumentu jest dodatkowe potwierdzenie kwalifikacji MEC.09. (Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń) oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.