Charakterystyka zawodu ślusarz »

Charakterystyka zawodu ślusarz (symbol cyfrowy zawodu: 722204)

Ślusarz to zawód przypisany do branży mechanicznej (MEC). W zawodzie tym wyodrębniono kwalifikację: MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

W zakładach DOFAMA THIES kształcenie w zawodzie ślusarz odbywa się w branżowej szkole I stopnia BS1, w której nauka trwa trzy lata. Wszystkie osoby kształcące się w tym  zawodzie są pracownikami młodocianymi realizującymi zajęcia praktyczne w naszym zakładzie.

Zajęcia prowadzone są pod okiem doświadczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane są w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego w Kamiennej Górze.

Zawód ślusarz (podobnie jak inne zawody z tej branży: mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających) jest ciekawą propozycją dla osób zainteresowanych techniką i mechaniką, ze zdolnościami manualnymi, mających pragnienie tworzenia od podstaw do samego końca skomplikowanych technicznie przedmiotów, mających wyobraźnię przestrzenną, potrafiących działać zadaniowo, samodzielnie i zespołowo. Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie jest przygotowany do wykonywania następujących głównych zadań zawodowych:

 • wykonywania elementów maszyn i urządzeń metodą obróbki ręcznej i maszynowej,
 • naprawiania elementów maszyn i urządzeń,
 • wykonywania połączeń,
 • konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Charakteryzując bardziej szczegółowo posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ślusarz  przygotowany do wykonywania pracy zawodowej w rzeczywistych warunkach powinien posiadać m.in. następujące umiejętności:

 • wykonywanie prac ślusarskich z zastosowaniem obróbki ręcznej i maszynowej,
 • wytwarzanie elementów maszyn i urządzeń metodami obróbki ręcznej i maszynowej,
 • naprawianie elementów maszyn i urządzeń,
 • wykonanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych metali,
 • zabezpieczanie antykorozyjnie elementów maszyn, urządzeń oraz narzędzi,
 • sporządzanie dokumentacji technicznej z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej,
 • kalkulowanie kosztów wytwarzania wyrobów,
 • dobór środków i sposobów transportu wewnętrznego i składowania materiałów,
 • stosowania prawa i przestrzegania zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki,
 • posługiwania się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji.

 

PERSPEKTYWY ABSOLWENTÓW PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju co jest gwarancją znalezienia po ukończeniu szkoły zatrudnienia zgodnego z kierunkiem kształcenia. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Dla absolwentów przygotowujemy przede wszystkim propozycję pracy w DOFAMA THIES z pomocą w rozszerzaniu swoich kwalifikacji zawodowych i dalszego kształcenia. Osoby posiadająca dyplom ukończenia szkoły w zawodzie ślusarz mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych elementów maszyn i urządzeń w zakładach produkcyjnych, jako monterzy i konserwatorzy elementów maszyn i urządzeń. Ślusarze pracują przeważnie w przemyśle (przedsiębiorstwa przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwa obsługowo-naprawczych), lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji  MEC.08. tj. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi może uzyskać dyplom zawodowy technika mechanika.

Warunkiem koniecznym pozyskania tego dokumentu jest dodatkowe potwierdzenie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskanie wykształcenia średniego (w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych) lub średniego branżowego (w branżowej szkole II stopnia).